Spokesperson and Information Officer
Mr. Laxmi Prapanna Niroula
Office-Tel: +977-1-4441045, 4419805(Ext:122)
Mob: +977-9851210919
Res-Tel: +977-1-4110354
Email: lprapanna@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Dhangadhi, Kailali
Tel. : 977 91 523172
Fax :
977 91 521322
Email : nrbdhn@nrb.org.np

Notices
• नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |  
• धनगढी कार्यालयको पुनर्निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |
• धनगढी कार्यालयको पविधिक प्रस्ताव सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना |
• धनगढी कार्यालयको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |
• मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना
• बगैचा व्यवस्थापन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (२०७३/०४/३० १५)
• बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (100 KVA Generator)
• धनगढी कार्यालयको Branded Desktop Computer खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
• परिवहन साधन भाडामा लिने बारे सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
• मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको धनगढी कार्यालयको सूचना
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.