Nepal Rastra Bank

Dhangadhi, Kailali
Tel. : 977 91 523172
Fax :
977 91 521322
Email : nrbdhn@nrb.org.np

Notices
• बगैचा व्यवस्थापन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (२०७३/०४/३० १५)
• बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (100 KVA Generator)
• धनगढी कार्यालयको Branded Desktop Computer खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
• परिवहन साधन भाडामा लिने बारे सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
• मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको धनगढी कार्यालयको सूचना
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.