Directives, Notification    


Foreign Exchange Management   

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएका परिपत्रहरुको संग्रह

परिपत्र नं‌
विषय
२/२०७४-७५ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा स‌शोधन गरिएको सम्बन्धमा  
१/२०७४-७५ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
४/२०७३-७४ लाभांश र अन्य रकमको भुक्तानी रोक्का राख्ने सम्बन्धमा
३/२०७३-७४ एकिकृत परिपत्र २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
२/२०७३-७४ एकिकृत इ. प्रा. परिपत्र संख्या १/२०७४ मा संशोधन
१/२०७३-७४ स्विडिस क्रोनर १०० र ५०० दरका बैंक नोटहरू सटही गर्ने सम्बन्धमा
More...  
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.