Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Human Resources Management Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4414014    
Fax : 977 1 4428201   
Email : hrmt@nrb.org.np 


Online दरखास्त फाराम भर्ने Portal

Online Application Form Submission Portal  
 

बिदाको सूचि (List of Holidays)

Size
List of Bank holidays for B. S. 2075 (English)  1085.24 kB
विक्रम सम्वत २०७५ सालको बैंक विदाको सूची178.94 kB

सूचना (Notices)

Size
 
सहायक (सहायक द्वितीय) विज्ञापन नं. २२।२०७४ को अन्तिम नतिजा (२०७५।९।३०)  2693.95 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) सूचना प्रविधि पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ५)  170.48 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ४)  4396.45 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) वाणिज्य कानून पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ३)  19.4 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) लेखा / लेखा परीक्षण पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची २)  35.59 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूचि १)  392.4 kB
स्वीकृत अनलाइन दरखास्त फाराम तथा प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना (२०७५।१०।१)  609.05 kB
आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०७५।०९।२४)  1547.91 kB
सूरक्षा समूहको करारमा नियुक्तिको लागि अन्तिम नतिजा २०७५।०९।१६  1171.71 kB
अस्विकृत (Rejected) अनलाइन दरखास्त फारम सम्बन्धी सूचना   4677.69 kB
सुरक्षा समूहको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम   2884.55 kB
खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा कार्यक्रम २०७५  362.59 kB
विज्ञापन नं. २२/२०७४ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको अन्तर्वार्ताको सूचना  829.58 kB
सुरक्षा समूह तर्फ करार सेवामा आवेदन दिने उम्मेद्वारहरुको नामावली २०७५।०८।२८   5356.71 kB
विज्ञापन नं. २२/२०७४ सहायक द्वितीय पदको लिखित परिक्षा नतिजा  1211.42 kB
अनलाइन फारमको परीक्षा दस्तुर बुझाउने सम्बन्धि सूचना (२०७५।०८।१७)  609.05 kB
विज्ञापन नं.२२।२०७५ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पदको दरखास्त सम्बन्धि संसोधित सूचना (२०७५।०८।१३)   514.08 kB
नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सुचना   478.77 kB
सम्पर्क राख्न आउने सुचना २०७५।०८।०९  278.41 kB
आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन २०७५।०८।०४  1266.75 kB
सुरक्षा समूहमा करार सेवाको लागि दरखास्त आव्हान २०७५।०८।०५  1490.09 kB
प्राविधिक सेवा तर्फको सहायक (सहायक द्वितीय) सुचना प्रविधि पद संख्या १० को अन्तिम नतिजा (२०७५।०८।०२)  873.57 kB
विभिन्न पदहरुको अनलाईन दरखास्त आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना  1802.31 kB
प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक (सहायक द्धितीय) विज्ञापन नं. २३/७४ को प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना833.75 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) विज्ञापन नं. २१।२०७४ को अन्तिम नतिजा (२०७५।६।१८)1804.5 kB
सहायक (सूचना प्रविधि) विज्ञापन नं. २३।२०७४ लिखित परीक्षाको नतिजा857.49 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) विज्ञापन नं. २१।२०७४ लिखित परीक्षाको नतिजा 2034.15 kB
सहायक (सहायक द्धितीय) विज्ञापन नंं. २२।२०७४ प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा1737.33 kB
प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक (सहायक द्धितीय) विज्ञापन नं. २३/७४ को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना286.27 kB

नमूना प्रश्नपत्र

Size
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७३)1946 kB
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७४)1727.01 kB
सहायक द्रितीय खुल्ला प्ररियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६६/६७/६९6904.35 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७2016.82 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७881.04 kB
अधिकृत तृतीय प्रशासन तर्फका पुराना प्रश्नपत्रहरु २०६६-०६७-०६८-७०7786.51 kB
सहायक द्वितिय खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६७ 593.8 kB
 

खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Size
अधिकृत तृतीय(प्रशासन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५  355.36 kB
प्राविधिक सेवा, सहायक द्वितीय(सूचना प्रविधि) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५  66.64 kB
प्रशासन सेवा, सहायक(सहायक द्वितीय) पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५  613.68 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA),वाणिज्य कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तर्फको पुर्वयोग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रम  33.27 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA)  214.92 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law)  58.6 kB
अधिकृत तृतीय (International Law)135.07 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.