Nepal Rastra Bank

Payment Systems Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. :977 1 4419804/5/7
Fax :977 1 4443878

Email :
psdept@nrb.org.np

 
Notices
• विद्ध्युतीय खातामा रकम जम्मा र खर्च गर्ने सीमा सम्बन्धमा   
• NCHL - IPS लागु हुने सम्बन्धी सूचना
• भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रले अनुमति लिने सम्बन्धि सूचना
Directives
• सेटलमेन्ट बैंक (Settlement Bank) सम्बन्धमा
• विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्था
• दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत् स्वदेशी मुद्रामा गरिने वित्तीय सेवा सञ्चालन सम्वन्धमा
• विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालन सम्वन्धमा
Circulars
• २०७४/०७५-०१ विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा यस्ता कार्डहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्वीकार्य र प्रचलनमा रहेका सुरक्षात्मक उपाय र विशेषताहरु अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने
Bylaws
• Payment & Settlement Bylaw (Nepali) 2072 (Including second amendment 2074)
• Payment & Settlement Bylaw (English) 2015 (Including second amendment 2017)
Policies, Guidelines
• Licensing Policy for Payment Related Institutions 2016 (Unofficial Translation)
• Licensing Policy for Payment Related Institutions 2073
Reports
Others
• National Payment System Development Strategy
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.