नेपाल राष्ट्र बैंकका जानकारीहरु


नेपाल राष्ट्र बैंकसंग सम्बन्धित विवरण, २०७३ साउन  417.16 kB
नेपाल राष्ट्र बैंकसंग सम्बन्धित विवरण, २०७३ बैशाख 586.8 kB
नेपाल राष्ट्र बैंकसंग सम्बन्धित विवरण, २०७२ पौष 1038.82 kB
नेपाल राष्ट्र बैंकसंग सम्बन्धित विवरण, २०७२ असोज1437.56 kB
सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५132.28 kB
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ 122.81 kB
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.