उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क/निर्वाह खर्च बापत रकम पठाउन के कस्तो प्रावधान छ ?

शिक्षा मन्त्रालयको No Objection Certificate (NOC), सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको पत्र, Brochure, Invoice, I-20 वा सम्बन्धित संस्थाले जारी गरेको कागजातमा तोके बमोजिमको शिक्षण शुल्क तथा निर्वाह खर्च पठाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । उपर्युक्त कागजातहरुमा निर्वाह खर्च नतोकिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम पठाउन सकिने प्रावधान छ ।