Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
कार्यालयको निर्देशक आवास भवन लिलाम गर्ने सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना July 30, 2021 August 14, 2021 12:00 pm August 14, 2021 12:30 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
हवाई टिकट विक्रेता/ट्राभल्स एजेण्टहरुलाई मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना ।
Preparation of Master Plan with Detailed Architectural & Engineering (A/E) Design and Cost Estimation for the Construction of Physical Infrastructures at Nepal Rastra Bank (NRB), Biratnagar, Morang.
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/09/077/78
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/10/077/078
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/ASMD/G/NCB/2/077-78
प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत एवं आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
Re-Invitation for Sealed Quotations for the Construction of Store and Gardener’s Room at Nepal Rastra Bank, Baluwatar, Kathmandu