कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सूचना लिन वा दिन कहाँ सम्पर्क गर्ने ?

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सूचना लिन वा दिन सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको आफ्नो वेवर्साईटमा उल्लेख भएको सूचना अधिकारीसंग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।