नेपालमा कुन-कुन दरका भारतीय मुद्रा ल्याउन, लैजान र सटही गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा भारतीय रुपैयाँ १०० वा सोभन्दा सानादरका मुद्रा मात्र ल्याउन, लैजान तथा सटही गर्न पाइन्छ ।