नेपाली नागरिकले स्रोत खुलेको आधारमा आफैसँग कतिसम्म नगद परिवर्त्य विदेशी मुद्रा राख्न सक्दछन् ?

नेपाली नागरिकले स्रोत खुलेको आधारमा आफैसँग अधिकतम अमेरिकी डलर १,५०० वा सो बराबरको नगद परिवर्त्य विदेशी मुद्रा राख्न सक्दछन् ।