नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रकाशनहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रकाशनहरू मुख्यतया बैंकको वेब साइट www.nrb.org.np मा उपलब्ध छन । कतिपय प्रकाशनहरू छापिएका पनि हुन्छन र त्यस्ता छापिएका प्रकाशनहरु यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारमा समेत उपलब्ध छन ।