नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ साल वैशाख १४ गते (२६ अप्रिल १९५६) भएको हो ।