विदेशी मुद्रामा अंकित सिक्का नेपालमा सटही हुन्छन् ?

विदेशी मुद्रामा अंकित सिक्काहरु नेपालमा सटही हुँदैनन् ।