RTGS प्रणालीको सञ्चालन समयावधि के हो ?

Morning Exchange for Customer and Interbank Payments र Afternoon Exchange for Customer and Interbank Payments Period मा ग्राहक कारोबार (Customer Transfer) तथा अन्तरबैंक कारोबार (Interbank Payments) गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने Evening Exchange for Interbank Payments Period केवल अन्तरबैंक RTGS कारोबारको लागि छुट्याइएको छ ।

RTGS Timing हेर्न यो Link मा Click गर्नुहोस् ।

Link: Final_RTGS-System-Rule-V2-2079-06.pdf (nrb.org.np)