RTGS बारेमा थप जानकारी कसरि पाउन सकिन्छ ?

RTGS बारेमा थप जानकारी RTGS System Rules, 2019 बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभाग, RTGS Operation Center (०१-४४२८२०२) मा सम्पर्क राखी थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।