यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति लिन आवश्यक छ ?

यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति लिन आवश्यक छ ।