Quick Response (QR) Code भनेको के हो ?

यो एक विशेष प्रकारको Bar Code हो जसलाई विद्युतीय भुक्तानी उपकरणले Scan गर्दा त्यसमा संग्रह गरिएका विवरणहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने मर्चेन्टको खाताको विवरण रहेको हुन्छ । हाल यस बैंकको निर्देशनानुसार QR Code मार्फत भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई कुनै प्रकारको शुल्क लाग्दैन । उदाहरणको लागि तलको QR Scan गर्दा माथि उल्लिखित परिभाषा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।