Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
बैंकनोट ब्रिकेट/स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि पुन: सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सार्वजनिक सूचना
बैंकनोटको ब्रिकेट / स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सूचना December 30, 2022 February 13, 2023 12:00 pm February 28, 2023 12:00 pm
Notice on Circulation of Rs. 2 Denomination coins
मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी तथा ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी पुनः बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र आह्वानको सूचना नं बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ.से./१-०७८/०७९ प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/०९ December 24, 2021 January 9, 2022 12:00 pm January 9, 2022 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको तोडा चलान गर्ने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र नं. बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ .से./१-०७८/७९ रद्द गरिएको सम्बन्धमा |
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी/ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना | November 11, 2021 December 12, 2021 12:00 pm December 12, 2021 1:00 pm