Financial Literacy Trainer
1.
Abhaya Raj Sharma
abhaya001@gmail.com
9851074433
2.
Anil Shrestha
shresthanil@gmail.com
9851054123
3.
Ashok Kumar Paudel
ashokpdl@gmail.com
9851118650
4.
Bhuban Kadel
bkadel66@gmail.com
9851053799
5.
Bhuvan Kumar Dahal
bhuvan.dahal@gmail.com
9851069243
6.
Bhuvaneshwar Bhattarai
bhuvan468@gmail.com
9851094680
7.
Bishnu Mani Gautam
gautambm1968@gmail.com
9851076491
8.
Deepak K.C
kcdeepak1925@gmail.com
9851037921
9.
Durga Prasad Neupane
neupanedurga2023@gmail.com
9852031407
10.
Kiran Kaphle
kirankalpa25@gmail.com
9857034161
11.
Kuber Niroula
kuber.niroula@gmail.com
9851073582
12.
Murali Prasad Lamsal
mplamsal77@gmail.com
9855056970
13.
Niraj Giri
nirajgiri@gmail.com
9851104125
14.
Prabin Poudyal
prabinllm2071@gmail.com
9851222652
15.
Pradeep Bhattarai
pradeepnrb@gmail.com
9851060332
16.
Ramesh Dahal
rdahal2003@gmail.com
9851228451
17.
Ramesh Prasad Joshi
joshirameshpd@gmail.com
9851134698
18.
Sandhya Shrestha
sandhyadddahal@gmail.com
9801057644
19.
Santosh Pradhan
sanepal2021@gmail.com
9851111684
20.
Suman Raj Subedi
meetsumansubedi@gmail.com
9817069835
21.
Surendra Bahadur Shahi
surendrashahi380@gmail.com
9858421701
22.
Tank Niroula
niraulatanka81@gmail.com
9852044719
23.
Tejendra Sharma Lamsal
tslamsal@gmail.com
9862790277
24.
Tulsi Ram Pokharel
pokhreltr777@gmail.com
9851070581
25.
Uma (Joshi) Bohara
umabohara51@gmail.com
9851104308