Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
सिद्दार्थनगर कार्यालयको एयर काण्डीसनर खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
पोखरा कार्यालयको हवाईजहाज भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सिद्दार्थानगर कार्यालयको लागि सवारी साधन भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
स्टेशनरी तथा फुटकर सामान खरिदको लागि मुल्यसुची माग गर्ने सम्बन्धमा
बगैचा व्यवस्थापन कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
सिद्दार्थानगर कार्यालयको सरसफाई सम्बन्धी कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
धनगढी कार्यालयको मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना
पोखरा कार्यालयको मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना (२०७३/०३/१६)
बिरगंज कार्यालयको मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना (२०७३/०३/१४)