Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी तथा ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी पुनः बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र आह्वानको सूचना नं बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ.से./१-०७८/०७९ प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/०९ December 24, 2021 January 9, 2022 12:00 pm January 9, 2022 1:00 pm
Result of Prequalification of the Bidders for Designing, Minting, Supply and Delivery of Nepalese Circulation Coins
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको तोडा चलान गर्ने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र नं. बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ .से./१-०७८/७९ रद्द गरिएको सम्बन्धमा |
विराटनगर कार्यालयकाे सामान लिलामकाे सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानको सूचना December 15, 2021 December 30, 2021 1:00 pm December 30, 2021 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना December 12, 2021 December 27, 2021 12:00 pm December 27, 2021 2:00 pm
Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of Security Information and Event Management (SIEM) December 12, 2021 January 11, 2022 12:00 pm January 10, 2022 1:00 pm
यस बैंकलाई काम नलाग्ने पुराना सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम गर्ने सम्वन्धी  सूचना .
Supply, Delivery and Installation of EViews and Stata Software November 23, 2021 December 23, 2021 12:00 pm December 23, 2021 1:00 pm
Invitation for Electronic Bids for the Painting of Dhangadhi office Building. November 21, 2021 December 6, 2021 12:00 pm December 6, 2021 2:00 pm
Re-Invitation of Electronic Bids for the Supply and Delivery of IT Equipment