Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना January 20, 2023 January 28, 2023 12:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको January 19, 2023
Letter of Intent IFB No. NRB/CMD/ICB/G-02/079/80
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी बाेलपत्र स्वीकृत गरिएकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे आर्मी आवास रङराेगन तथा वाइरिङ गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना । January 6, 2023 January 23, 2023 12:00 pm January 23, 2023 2:00 pm
बैंकनोटको ब्रिकेट / स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सूचना December 30, 2022 February 13, 2023 12:00 pm February 28, 2023 12:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना December 23, 2022 January 1, 2023 12:00 pm January 1, 2023 2:00 pm
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना December 18, 2022
Invitation for sealed quotation for procurement of Air Conditioner(Inverter Type) December 11, 2022 December 21, 2022 12:00 pm December 21, 2022 2:00 pm
Letter of Intent – IFBNo. NRB/CMD/ICB/G-01/079/80 – Rs 1000