Finance Company Supervision Department
Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Telephone:
Profiles for Class C Financial Institutions
क) इजाजतपत्र प्राप्‍त संस्थाहरुको लागि वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण स्वीकृत सम्वन्धमा।
ख) शिघ्र सुधारात्मक कारवाही (Prompt Corrective Action) सम्बन्धी व्यवस्था बारे ।
निरीक्षण गरिएका वित्तीय संस्थाहरु
Key Financial Highlights
Enforcement Action
Ranking of Finance Company
Annual Supervision Report