Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना December 12, 2021 December 27, 2021 12:00 pm December 27, 2021 2:00 pm
Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of Security Information and Event Management (SIEM) December 12, 2021 January 11, 2022 12:00 pm January 10, 2022 1:00 pm
यस बैंकलाई काम नलाग्ने पुराना सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम गर्ने सम्वन्धी  सूचना .
Supply, Delivery and Installation of EViews and Stata Software November 23, 2021 December 23, 2021 12:00 pm December 23, 2021 1:00 pm
Invitation for Electronic Bids for the Painting of Dhangadhi office Building. November 21, 2021 December 6, 2021 12:00 pm December 6, 2021 2:00 pm
Re-Invitation of Electronic Bids for the Supply and Delivery of IT Equipment
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी/ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना | November 11, 2021 December 12, 2021 12:00 pm December 12, 2021 1:00 pm
Bid Cancellation Notice
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयकाे AIO कम्प्युटर, ल्यापटप, लेजर प्रिन्टर, बारकोड प्रिन्टर र प्रोजेक्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । October 29, 2021
Invitation for Bids for the Construction of Residential Building for Director at Nepal Rastra Bank, Siddharthanagar, Rupandehi October 28, 2021 12:00 pm October 28, 2021 1:00 pm