Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Biratnagar
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Birgunj
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Invitation for Bids for the Construction of Infrastructure for Banknote Shredding and Briquetting System at Pokhara, Nepal Rastra Bank.
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”,“ख” तथा “ग” वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन,२०७७ छपाई तथा आपूर्ति गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली फाईल तथा नेपाली खामहरु छपाई तथा आपूर्ति गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना । October 5, 2020 October 20, 2020 12:00 pm October 20, 2020 12:30 am
“विद्यार्थीसंग नेपाल राष्ट्र बैंक” नामक वित्तिय जनचेतनामूलक पुस्तक छपाई गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना । October 4, 2020 October 19, 2020 12:00 pm October 19, 2020 12:30 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागको सवारी साधन (बस तथा ट्रक) भाडामा लिने बारेको बोलपत्र आह्वानको सूचना October 4, 2020 November 3, 2020 12:00 am November 3, 2020 2:00 pm
Nepal Rastra Bank, Surkhet Office – Invitation for Sealed Quotation for the Supplying and Installation of 20KVA Generator September 3, 2020 September 17, 2020 12:00 am September 18, 2020 12:30 pm