Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पोखरा कार्यालयको ब्रान्डेड कम्पुटर, एअर कन्डिसनर र नोट काउन्टीङ मेसिन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगंज कार्यलयको १.५ टनको एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगंज कार्यालयको सामान लिलामको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)
शिद्दार्थनगर कार्यालयको कम्पुटर तथा युपिएस खरिद गर्ने बारेको सूचना
शिद्दार्थनगर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सूचना
पोखरा कार्यालयको कार्यालय भवनको रंगरोगन तथा पुनःनिर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगन्ज कार्यालयको पुरानो सवारी साधन लिलामको सूचना
Tender about Generator(100KVA) Purchasing
Sealed Quotation about Painting (Dhangadi)