Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitaion for Electronic Bids for the Procurement of One Unit Office Jeep at Nepal Rastra Bank, Dhangadhi Office. August 19, 2021 September 20, 2021 12:00 pm September 20, 2021 1:00 pm
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Desktop Computer (Branded) at NRB, FIU, Baluwatar
कार्यालयको निर्देशक आवास भवन लिलाम गर्ने सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना July 30, 2021 August 14, 2021 12:00 pm August 14, 2021 12:30 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
हवाई टिकट विक्रेता/ट्राभल्स एजेण्टहरुलाई मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना ।
Preparation of Master Plan with Detailed Architectural & Engineering (A/E) Design and Cost Estimation for the Construction of Physical Infrastructures at Nepal Rastra Bank (NRB), Biratnagar, Morang.
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/09/077/78
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/10/077/078
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/ASMD/G/NCB/2/077-78