Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Re-Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of IT Equipments March 24, 2021 April 8, 2021 12:00 pm April 8, 2021 1:00 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/08/077/78
दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना ।
Invitation for Bids for the Procurement of Vehicles
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/ASMD/IT/G/NCB/1.02/077-78 and NRB/ASMD/IT/G/NCB/1.03/077-78
यस कार्यालयकाे आन्तरिक प्रशासन र अनुसन्धान फाँटमा आल्मुनियम पार्टिसन गरी उपयुक्त कार्यस्थल निर्माण गर्ने तथा अधिकृत आवासमा भर्याङ्गकाे पछाडि झ्यालमा आल्मुनियम फ्रेम लगाउने कार्यकाे लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना
दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/ASMD/IT/G/NCB/1.05/077-78
Invitation for Bids for the Construction and Renovation of existing Building for Banknote Shredding and Briquetting System at Nepal Rastra Bank, Janakpur Office March 10, 2021 April 9, 2021 12:00 am April 9, 2021 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे नाेट काउण्टिङ्ग मेशिन र एयरकण्डिशनर खरिद तथा जडान कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । March 7, 2021 March 22, 2021 12:00 am March 22, 2021 1:00 pm