Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी तथा ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी पुनः बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र आह्वानको सूचना नं बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ.से./१-०७८/०७९ प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/०९ December 24, 2021 January 9, 2022 12:00 pm January 9, 2022 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको तोडा चलान गर्ने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र नं. बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ .से./१-०७८/७९ रद्द गरिएको सम्बन्धमा |
विराटनगर कार्यालयकाे सामान लिलामकाे सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानको सूचना December 15, 2021 December 30, 2021 1:00 pm December 30, 2021 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना December 12, 2021 December 27, 2021 12:00 pm December 27, 2021 2:00 pm
Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of Security Information and Event Management (SIEM) December 12, 2021 January 11, 2022 12:00 pm January 10, 2022 1:00 pm
यस बैंकलाई काम नलाग्ने पुराना सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम गर्ने सम्वन्धी  सूचना .
Supply, Delivery and Installation of EViews and Stata Software November 23, 2021 December 23, 2021 12:00 pm December 23, 2021 1:00 pm
Invitation for Electronic Bids for the Painting of Dhangadhi office Building. November 21, 2021 December 6, 2021 12:00 pm December 6, 2021 2:00 pm
Re-Invitation of Electronic Bids for the Supply and Delivery of IT Equipment
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी/ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना | November 11, 2021 December 12, 2021 12:00 pm December 12, 2021 1:00 pm