Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
सिद्दर्थनगर कार्यालयको सवारी साधन लिलाम गर्ने सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
"Nepal Rastra Bank 60 years" नामक पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी पूनः ७ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगन्ज कार्यालयको नेटवर्किंग कार्य, बाथरुम (शौचालय) मर्मत र अल्मुनियम पार्टिसन गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
Heavy Duty Photocopy Machine आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
सामान लिलामको बोलपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको नोट काउन्टीन मेशिन, ग्रास कटर मेशिन र एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
टेलिफोन एक्सचेन्ज सिस्टम खरिद तथा जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
नेटवर्किंग र सो सम्बन्धी एसेशोरिज़ खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
ढल निकास तथा बर्षादको पानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना
कुर्ची आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना