Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पुराना काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम विक्री गर्ने सुचना
मर्मत सम्भार सम्बन्धि कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
एयर कन्डिसनर खरिद तथा जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सेड तथा प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकासित)
सिद्धार्थनगर कार्यालयको सामान लिलामीको सूचना
जनकपुर कार्यालयको सवारीसाधन लिलामीको सूचना
नेटवर्क इक्युपमेण्टस् लगायतका सामानहरू खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सेड तथा प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सामान लिलाम सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
३०० के. भि. ए. क्षमताको ट्रान्स्फरमर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना