Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation for Bids for the Procurement of Vehicles January 17, 2022 February 16, 2022 12:00 pm February 16, 2022 1:00 pm
Invitation for the Construction of Fountain in NRB Dhangadhi Office. January 14, 2022 January 30, 2022 12:00 am January 30, 2022 2:00 pm
Notice on Circulation of Rs. 2 Denomination coins
Construction of Parking Shed in NRB Siddharthanagar Office January 13, 2022 January 28, 2022 12:00 pm January 28, 2022 1:00 pm
Construction of Temple and Gardening Works at NRB Dhangadhi Office. January 9, 2022 January 24, 2022 12:00 am January 24, 2022 2:00 pm
Invitation for Electronic Bids for Drain Slab Cover Works on NRB, Dhangadhi Office. January 3, 2022 January 18, 2022 12:00 pm
ने.रा.बैं.धनगढी कार्यलयमा भएका पुराना सामानहरू लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धि सूचना । January 3, 2022 January 17, 2022 12:00 pm January 18, 2022 2:00 pm
मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी तथा ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी पुनः बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र आह्वानको सूचना नं बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ.से./१-०७८/०७९ प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/०९ December 24, 2021 January 9, 2022 12:00 pm January 9, 2022 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको तोडा चलान गर्ने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र नं. बोलपत्र/मु.व्य.वि./अ .से./१-०७८/७९ रद्द गरिएको सम्बन्धमा |
विराटनगर कार्यालयकाे सामान लिलामकाे सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानको सूचना December 15, 2021 December 30, 2021 1:00 pm December 30, 2021 2:00 pm