Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Pokhara
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Siddharthanagar
पोखरा कार्यालयको विभिन्न कार्यालय उपकरणहरु तथा कम्प्युटरहरुको खरिद गर्ने कार्यसम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना November 20, 2020 December 7, 2020 12:00 pm December 7, 2020 12:30 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Dhangadi
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको कम्प्युटर खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना November 12, 2020 November 27, 2020 12:00 am November 27, 2020 12:00 am
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Nepalgunj
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Biratnagar
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Birgunj
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना